Historia działalności Rady Sportu

Z inicjatywy radnych Marka Nowaczyka i Piotra Domanieckiego decyzją Zarządu Miasta i Gminy Rawicz z dnia 13 listopada 1998 roku udzielono pełnomocnictwa członkowi Zarządu Piotrowi Domanieckiemu do powołania Społecznej Rady Sportu przy Burmistrzu. Jednocześnie desygnowano do pracy w Radzie Sportu radnych Edwarda Igielskiego i Tomasza Organistkę. Na pierwsze posiedzenie Rady zaproszono przedstawicieli wszystkich Stowarzyszeń Kultury Fizycznej dotowanych z budżetu gminy.
 

 

 

 

Zaproszenie przyjęły wszystkie kluby, które z kolei delegowały swoich przedstawicieli do prac w Radzie. Po ukonstytuowaniu się Rada Sportu rozpoczęła pracę w składzie:

Najważniejszymi zadaniami, jakie postawiła przed sobą Rada Sportu były:

W grudniu 2000 roku nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Rady Sportu.
W związku z wyborem na prezesa RKKS Rawia z funkcji przewodniczącego zrezygnował Piotr Domaniecki. Funkcję przewodniczącego Rady powierzono kol. Tomaszowi Organistce. Informacja o zasadach finansowania sportu w gminie, wysokości ogólnej sumy dotacji w latach 2000, 2001, 2002.
 

Wysokość dotacji w 1999 roku
Dotowane kluby: K.P. Rawia, RKKS Rawia, LZS Rada Miejsko - Gminna, RKS Pavart, LKS Sarnowianka, UPKS Wodnik. Wysokość dotacji wynosiła 160.000 zł
 

Wysokość dotacji w 2000 roku
Dotowane kluby: K.P. Rawia, RKKS Rawia, LZS Rada Miejsko - Gminna, RKS Pavart, LKS Sarnowianka, UPKS Wodnik, MUKS Kadet. Wysokość dotacji wynosiła 171.000 zł
 

Wysokość dotacji w 2001 roku
Dotowane kluby: K.P. Rawia, RKKS Rawia, RKS Pavart, LKS Sarnowianka, UPKS Wodnik, MUKS Kadet. Wysokość dotacji wyniosła 176.000 zł.
 

Wysokość dotacji w 2002 roku
Dotowane kluby: K.P. Rawia, RKKS Rawia, LZS Rada Miejsko - Gminna, RKS Pavart, LKS Sarnowianka, UPKS Wodnik, MUKS Kadet, po raz pierwszy UKS Olimp, UKS Korona-Rawbud. Wysokość dotacji wynosi 198.350 zł.  

Informacja o działaniach w latach 2000-2001.

  1. 12 października 2000 roku Dyrektor OSIR pan Jerzy Kierys przedstawił na posiedzeniu Rady projekt regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Rawicz. Prace nad niniejszym regulaminem trwają do teraz. Jednak już można mówić o pewnym sukcesie przedsięwzięcia. Dość długi okres opracowania regulaminu spowodowany jest głównie założeniem, iż regulamin ma obejmować wszystkie obiekty sportowe, w tym także obiekty podlegające bezpośrednio Staroście Rawickiemu. Wiąże się to oczywiście z uzyskaniem akceptacji przyjęcia tegoż regulaminu przez obie strony, Zarząd Miasta i Starostwo Powiatowe. Sukcesem zakończyła się sprawa wynajmowania krytej pływalni. 24 stycznia 2002 roku podpisano porozumienie pomiędzy UKS Wodnik, UMG Rawicz i OSiR Rawicz w sprawie zasad korzystania z basenu przez członków klubu.
  2. W 2000 roku przedstawiciele klubów uzgodnili także, iż z dotacji przekazanej przez władze miasta utworzona zostanie rezerwa na wypadek zmian warunków finansowych w ciągu roku, które mogą niekorzystnie wpłynąć na finanse klubów. W związku z tym każdy klub ze swojej dotacji przekazuje do wspólnej rezerwy 5 % swojego budżetu. Ruch ten pozwolił w 2001 na zebranie 8.800 zł, a w 2002 zabezpieczyć kwotę 9.350 zł. O podziale rezerwy decydowali wszyscy członkowie Rady we wrześniu. W przypadku, gdy sytuacja klubów nie wymaga korekt budżetu, rezerwa dzielona jest proporcjonalnie do włożonych sum przez poszczególne kluby.

  
Z inicjatywy Burmistrza Gminy Rawicz i ze względu na potrzebę jeszcze większej integracji środowiska sportowego, do prac w Radzie Sportu zaproszono przedstawiciela RKS "Kolejarz". W zorganizowanym po raz pierwszy w 2002 spotkaniu Rady Sportu uczestniczył kol. Grzegorz Janiczak. W 2002 roku klub został włączony w prace dotyczące podziału środków budżetowych na rok 2003. Klub, tak jak i każdy inny otrzymujący dotację z budżetu gminy, będzie obowiązywać ten sam regulamin i te same zasady przyznawania środków.